Algemene voorwaarden Goede Buur Verhuur

Alle voorwaarden van Goede Buur Verhuur op één plek. Zo zie je snel onder welke voorwaarden wij werken, en wat jij als klant mag verwachten.

Artikel 1: Definities

 1. Verhuurder: Goede Buur Verhuur, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 73683450, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.
 2. Huurder: De (rechts)persoon, die met Goede Buur Verhuur een overeenkomst heeft afgesloten ten aanzien van de gehuurde goederen.
 3. Gehuurde goederen: De goederen welke de huurder van de verhuurder huurt dan wel wenst te huren.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de huurder en verhuurder.
 5. Huurperiode: De door huurder en verhuurder vastgestelde periode waarbij de huurperiode start op de dag van ontvangst gehuurde goederen, en eindigt op de dag van afgifte goederen aan de afgesproken vervoerder.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van gehuurde goederen door de verhuurder.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen als dat schriftelijk door huurder én verhuurder is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 7 dagen geldig.
 2. De gecommuniceerde levertijden zijn indicatief en geven de huurder bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij huurder én verhuurder anders zijn overeengekomen.
 3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4: Informatieverstrekking door huurder

 1. De huurder stelt alle informatie voor de aanvraag beschikbaar die voor de verhuurder relevant is.
 2. De huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de verhuurder ter beschikking gestelde informatie.
 3. Stelt de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk de relevante informatie beschikbaar en loopt hierdoor de uitvoering of afhandeling van de opdracht vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst worden de gehuurde goederen zorgvuldig nagekeken en getest om een goede werking van de goederen te garanderen.
 2. De verhuurder neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de levering van de gehuurde goederen.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het afgesproken bedrag.

Artikel 6: Schadevergoeding

 1. De gehuurde goederen dienen na de huurperiode de eerstvolgende werkdag te worden geretourneerd.
 2. Indien de retour later dan de eerstvolgende dag wordt aangemeld wordt 10% van het orderbedrag inclusief BTW per dag in rekening gebracht.
 3. Na afloop worden alle gehuurde goederen zorgvuldig nagekeken en getest.
 4. In het geval van een ontbrekende of niet goed functionerende hoofdtelefoon wordt € 30 inclusief BTW per stuk in rekening gebracht.
 5. In het geval van een ontbrekende of niet goed functionerende zender of karaoke apparaat wordt € 80 inclusief BTW per stuk in rekening gebracht.
 6. Eventuele kosten in verband met geconstateerde schade, kosten voor extra schoonmaakwerkzaamheden, en/of ontbrekende materialen worden met een minimum van € 5 inclusief BTW  per constatering in rekening gebracht.

Artikel 7. Annulering

 1. Indien de huurder wil afzien van de overeenkomst kan dat kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode.
 2. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt een onkostenvergoeding van 10% over het totale bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8: Borgsom

 1. De borgsom is afhankelijk van het orderbedrag en zal indien van toepassing op de offerte vermeld worden.
 2. De borgsom wordt binnen 2 dagen terugbetaald nadat de huurder de gehuurde goederen heeft geretourneerd aan de verhuurder en de verhuurder de goederen heeft gecontroleerd en verder niets meer van de huurder te vorderen heeft.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door verhuurder geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gehuurde goederen blijven te alle tijde eigendom van de verhuurder.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst op te schorten.